تصمیم گیری

Decision

همه چیز در مورد نحوه اتخاذ تصمیم صحیح در شرایط مختلف را بدانیم!

Learn everything about how to make the right decision in different situations!

Image

 

 در ساده‌ترین شکل، تصمیم گیری، به معنی انتخاب کردن بین دو یا چند اقدام مختلف است.

در فرایند گسترده‌تر حلِ مسئله، تصمیم گیری شامل انتخاب بین راه‌حل‌های ممکنِ یک مسئله می‌شود.

...
Image