اعتماد به نفس

Confidence

همه چیز درباره اعتماد به نفس و پرورش آن بدانیم!

Know everything about self-confidence and raising it!

Image

اگر معنای اعتمادبه نفس را از افراد مختلف بپرسیم به احتمال بسیار زیاد هر کدام تعریفی متفاوت از آن دارند و بسیاری اعتمادبه نفس داشتن را حس خوبی می دانند اما نمی توانند به صورت دقیق تعریف

...
Image