مثبت اندیشی

Thinking +

همه چیز درباره مثبت اندیشی و تقویت آن بدانیم !

Know everything about positive thinking and strengthening it!

Image

مغز در حقیقت مواد شیمیایی مؤثر در ایجاد احساس شادی مثل دوپامین، سروتونین و اکسیتوسین را برای زمان‌هایی که نیاز بقا وجود داشته باشد، نگهداری می‌کند و تنها جریان

...
Image